KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekPolgármesteri tájékoztató
Létrehozva: 2013. 12. 01. 20:17:12 Létrehozta: admin Érvényes: 2013. 12. 07. 00:00:00

 
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2013. december 2-tól 2013. december 7-ig szabadság miatt a polgármesteri fogadónapok elmaradnak.
 
Szíves megértésüket köszönöm.
 
Kovács László
polgármester

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Létrehozva: 2013. 10. 17. 13:38:51 Létrehozta: admin Érvényes: 2013. 11. 30. 00:00:00

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

ezennel kiírja a 2014. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan

 

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

 

2. A pályázók köre

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

  • középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
  • a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

3. A pályázat benyújtása

Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15.

 A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

További információ az "A" típusú pályázatról:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica2/

 

 

 

 "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2014. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

 

2.     Pályázók köre

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 

a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

  • középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
  • A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

 

3.       A pályázat benyújtása

Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2013. november 15.

 A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

További információ az "A" típusú pályázatról:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica3/

 


Meghívó képviselő-testületi ülésre
Létrehozva: 2013. 10. 10. 08:35:20 Létrehozta: admin Érvényes: 2013. 10. 15. 00:00:00

MEGHÍVÓ

 Tisztelettel meghívom Önt

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. október 10-én (csütörtök) 17:30-kor

tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

 

Napirend:

  1. Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
  2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

 

Zárt ülés:

  1. Lakáskérelem

 

Bácsbokod, 2013. október 9.

Kovács László
polgármester


Önkormányzatok törvényességi felügyelete
Létrehozva: 2013. 07. 23. 16:17:39 Létrehozta: admin Érvényes: 2013. 10. 30. 00:00:00

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Változik a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeleti szabályozása

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosítását.  A törvényességi felügyelet szabályainak módosítását elsősorban az időközben bekövetkező törvényi változások, valamint a 2012. január 1-től bevezetett törvényességi felügyelet intézményének egy éves tapasztalata indokolt.   A 2013. május 1-jén hatályba lépő szabályok értelmében  lehetővé válik, hogy a kormánymegbízott legvégső eszközként kötelezettségvállalót jelöljön ki a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselői közül, ezzel végre elkerülhetővé válik, hogy aláíró hiányában az önkormányzatok gazdasági működésében (pl. szociális segélyek, támogatások kifizetése) fennakadás legyen. A módosítások emellett  lehetővé teszi társulások felügyeletei bírságolását is.

 

Miután az önkormányzati társulásokkal kapcsolatos törvényt év elejétől hatályon kívül helyezte az Országgyűlés, az új szabályoknak megfelelően az önkormányzati társulások működésére ki kellett alakítani a törvényességi felügyelet új szabályait. Ennek keretében a fővárosi és megyei kormányhivatal a társulási ülés összehívására, amely a társulás működése, illetve a társulás által nyújtott közszolgáltatásokat igénybe vevők ellátásának biztosítására nyújt elsődleges garanciát.

 

Módosultak a felügyeleti bírság megállapításával kapcsolatos eljárási szabályok is. A hatályba lépő rendelkezésekkel az Országgyűlés megerősítette, hogy a felügyeleti bírság kiszabására kizárólag a fokozatosság elve alapján és törvényi garanciák biztosításával kerülhessen sor. A felügyeleti bírság szabályainak változásával lehetőség nyílik arra is, hogy a jövőben a társulási tanács által megvalósított jogszabálysértés esetében ne a társulásban tagként résztvevő önkormányzatokat egyenként, hanem magát a társulást bírságolhassa meg a kormányhivatal.

 

Az új szabályozás – az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében –, kizárólag legvégső eszközként és a lehető legindokoltabb és legrövidebb időtartamra – felhatalmazást ad a kormánymegbízottnak arra, hogy a helyi önkormányzat kiadási előirányzata terhére fizetési kötelezettség vállalására jogosult személyt jelöljön ki az érintett önkormányzat polgármesteri hivatalának kötelezettségvállalásra képesítéssel rendelkező köztisztviselői közül.

 

A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének helyreállításával egy hosszú ideig fennálló alkotmányellenes helyzet szűnt meg 2010-ben.  2012 áprilisától a fővárosi és megyei kormányhivatalok  törvényességi felügyeleti főosztályai látják el az ellenőrzési feladatokat. A kormánypolitika fontos feladata az állam megfelelő, ésszerű és hatékony működtetése, ennek része az is, hogy az adófizetők pénzéből fenntartott önkormányzati hivatalok és társulások törvényes, átlátható működését minden eszközzel igyekszik biztosítani. A törvénymódosítás a kormánymegbízott törvényességi felügyeleti jogkörét és annak eszköztárát továbbra is az önkormányzati önállóság tiszteletben tartása mellett szabályozza, kizárólag annak lehetőségét biztosítja, hogy a helyi önkormányzat működésében tapasztalt jogsértés a lehető leghatékonyabb módon – és elsősorban az önkormányzat önkéntes jogkövetését előtérbe helyezve – az önkormányzat és az általa nyújtott közszolgáltatások veszélyeztetése nélkül megszüntethető legyen.

 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)Archívumok