Családsegítő Szolgálat


Családsegítő Szolgálat

Sólya Erika Családsegítő

6453 Bácsbokod

Gróf Széchenyi u.80.

Tel.: 79/451-188/20-as mellék

E-mail: csaladsegito@bacsbokod.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-12.00

Kedd: 13.00-17.00

Csütörtök: 12.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00

 

Készenléti Szolgálat Bácsalmás

 0630/817-3675

Krízis esetén hívható!

Célja a Családsegítő Szolgálat és a  Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával lett megszervezve úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.

Hétköznap: 16.00-7.30

Hétvégén, ünnepnap: folyamatosan

Pszichológusi tanácsadás

Minden hónap utolsó keddi napján. Időpont egyeztetés okán a Családsegítő Szolgálat vezetékes telefonszáma elérhető.

 

Családsegítés

A családsegítés szociális alapszolgáltatási forma, amely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.

Célja

A  működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az  életvezetési képesség  megőrzése.

 

 A családsegítés keretében biztosítani kell:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel, és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 • segítséget nyújtani, tanácsot adni szociális ügyintézéshez, kérelmek beadványok elkészítéséhez, más intézmények szolgáltatásaihoz való hozzájutáshoz,
 • az adományok (ruha, cipő, bútor) közvetítését a megfelelő célcsoporthoz,
 • az önkormányzat, illetve az intézmény által  pályázatok útján nyert természetbeli juttatások vagy különféle szervezetek részéről felajánlott segélycsomagok kiosztását a rászorulók részére.

A Családsegítő Szolgálat a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárul az egyének, családok, csoportok és közösségek jólétéhez, fejlődéséhez és szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás

Olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűnését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata többek között a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben.

Jelzőrendszeri tagok:

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
 • a köznevelési intézmények,
 • a rendőrség,
 • az ügyészség,
 • a bíróság,
 • a pártfogó felügyelői szolgálat,
 • az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
 • a munkaügyi hatóság,
 • a javítóintézet,
 • a gyermekjogi képviselő,
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
 • az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

A fent meghatározott személyek és intézmények kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

 

A jelzőlap letölthető az alábbi linkről:

Jelzőlap bántalmazás esetén