EFOP-3.7.3-16-2017-00050


„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bácsbokod, Katymár és Madaras településeken”

című projekt bemutatása

 

A kedvezményezett neve: Bácsbokodi Általános Művelődési Központ

A projekt címe:

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bácsbokod, Katymár és Madaras településeken

A szerződött támogatás összege: 79 928 532 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Projekt alapvető célja – illeszkedve a szakmapolitikai elvárásokhoz, a felhíváshoz, a helyi problémákhoz és igényekhez – a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának elősegítése, képességeik kibontakoztatása, közösségi aktivitásuk erősítése tekintetében.

Átfogó cél - összhangban az Európa 2020 stratégia társadalmi kohéziót erősítő szándékával, a nem formális és informális tanulás ösztönzésével - a közösségek és ezeken keresztül az egyének önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, továbbá a közösségi, együttélési konfliktusok oldása. A megvalósításra kerülő tanfolyamok, szabadegyetemek, az ismeretterjesztő előadássorozat keretein belül a résztvevők ismereteinek gyarapítására, korszerű ismeretek iránti érdeklődés felkeltésére és átadására, a résztvevő személyek kompetenciáinak fejlesztésére kerül sor.

A projekt a helyi igényeket és együttműködési lehetőségeket figyelembe véve, összhangban a helyi esélyegyenlőségi programban megfogalmazott célokkal és intézkedésekkel és a pályázati felhívással az alábbi tématerületek fejlesztésére koncentrál:

  • alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning) kiterjesztésével,
  • az oktatásba való visszatérés elősegítése az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által, • kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében,
  • új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára,
  • tanulás tanulásának támogatása,
  • állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése.

 

A projekt keretében összességében a célcsoport támogatásának keretében 10 tanulási formában 17 különböző tematikájú tanulási program valósul meg, ami két tanulási forma esetében egyéni tanácsadással, segítségnyújtással egészül ki.

A képzések megvalósítása azon kívül, hogy hatékonyan támogatja a megvalósítást, a szakmai megvalósítók felkészítésével hozzájárul a programok hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához is.

Meglévő programjaink színesítése mellett új programok hagyománnyá tétele, és a közösségek sokirányú fejlesztése valósulhat meg a pályázat során. A digitális írástudás (e-learning képzések) megismerésén túl a szabadegyetemi előadásformák és a műhelyfoglalkozások jelentik az új tartalmi elemeket. A klubfoglalkozások, szakköri foglalkozások új metodikával, innovációval tudnak a pályázati támogatás hatására megújulni. Ezzel a helyi programok színesebbekké válnak, a lakosok, résztvevők új tanulási formákkal ismerkedhetnek meg, közvetlen kapcsolatot tudnak kialakítani a szakemberekkel, előadókkal, oktatókkal, kutatókkal.

 

A projekt tervezett befejezési dátum: 2020.07.01.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00050