KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

Óvoda


 
Név: Bácsbokodi Általános Művelődési Központ

Rövidített név: Bácsbokodi ÁMK

törzsszám: 805432

adószám: 15805430-2-03

KSH statisztikai számjel: 15805430-8510-322-03

 

OM azonosító: 202060

Alapítás dátuma: 2013.01.01.

Székhely: 6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47.

Tel: 79/450-875

E-mail: ovoda@bacsbokod.hu

 

Telephely: 6453 Bácsbokod Hunyadi János utca 25. (Meizl Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár)

Tel: 79/451-463

E-mail: muvhaz@bacsbokod.hu

Bankszámla: 51000022-10009536

Képviselő: Rácz Edit

 

Alaptevékenységi besorolás: 851020 Óvodai nevelés

Irányító/felügyeleti szerv: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Közvetlen jogelőd: Bácskai Általános Művelődési Központ

 

Dolgozók:

Rácz Edit Mária – intézményvezető

Bittner Annamária – intézményvezető-helyettes

Símó Tiborné – óvodapedagógus

Hamvas Laura – óvodapedagógus

Mayer Szonja – óvodapedagógus

Nagy Valéria – óvodapedagógus

Karsa-Pap Renáta-óvodapedagógus

Aladicsné Bíró Anett - pedagógiai asszisztens

Bódainé Gaug Edit - dajka

Szabóné Füstös Anna Mária – dajka

Kővári Zoltánné – dajka

Szűcs Tiborné – dajka

 

Logopédiai ellátás: Frechné Sándorfi Aranka - logopédus

Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése: Szabadi Zita

 

Helyzetelemzés:

Csoportok száma: 4

A gyerekek létszáma: 78

 

Kiemelt feladatok:

A 2,5-3-6-7 (esetenként 8) éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

A  feltétel nélküli gyermekszeretet, a gyermeki jogok védelme, a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, empátia, tolerancia és következetesség érvényesítése az óvodai nevelésben.

Kiegyensúlyozott, életkoruknak megfelelőszéles látókörrel, tapasztalatokkal rendelkező, önkifejezésre képes, kreatív gyermekek nevelése, akik az óvodás kor végére rendelkeznek a sikeres iskolakezdéshez szükséges képességekkel, készségekkel.

Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése:

  • az egészséges életmód alakítása;
  • az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
  • az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Nemzetiségi neveléssel a német nemzetiség nyelvénekés kultúrájának megismertetése, elsajátítása, a kulturális hagyományok átörökítése, pozitív érzelmi viszony kialakítása a német nyelv iránt.

A kiemelt figyelmet igénylők: kiemelten tehetséges, sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, BTMN-s gyermekek színvonalas, egyéni szükségleteiket figyelembe vevő nevelése, fejlesztése.


 

 

 

 

 

Az óvoda felújítása:

Pályázati forrásból, a KEOP-4.9.0/11 kiírás keretében komplex épületenergetikai korszerűsítés valósult meg a helyi óvodában.

A pályázat célja komplex épületenergetikai korszerűsítés megújuló energiaforrást alkalmazó berendezés kombinálásával.

 

A fejlesztés keretében az épület teljes homlokzatának hőszigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére, a helyi meleg víz igények részbeni kielégítésére napkollektoros rendszer kialakítására, a hőtermelői és hőleadói oldal korszerűsítésére, épületvillamossági vonatkozásban a meglévő, elavult fényforrások cseréjére, továbbá fotovoltaikus rendszer kialakítására is sor került.

 

A projekt legfontosabb adatai:

Projekt megnevezése: Komplex épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás felhasználás növeléssel kombinálva a Bácskai ÁMK Óvodájának Bácsbokodi Tagintézményében

A projekt azonosító jele: KEOP-4.9.0/11-2011-0144

A támogatás összege: 21 799 093 Ft

Kedvezményezett megnevezése: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

A projekt kezdetének és befejezésének időpontja: 2012.06.05 – 2012.10.28.

2017. júliusában megtörtént az óvodában a vizesblokkok felújítása, az előtér és a konyha burkolása és a felújítással érintett helyiségek festése.

A vizesblokkok felújítása már évek óta váratott magára. Az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozta a munkálatokat, amelyben részt vettek: Varga Mihály helyi vállalkozó és az önkormányzat dolgozói.