KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

Óvoda


 
Név: Bácsbokodi Általános Művelődési Központ

Rövidített név: Bácsbokodi ÁMK

törzsszám: 805432

adószám: 15805430-1-03

KSH statisztikai számjel: 15805430-8510-322-03

 

OM azonosító: 202060

Alapítás dátuma: 2013.01.01.

Székhely: 6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47.

Tel: 79/450-875

E-mail: ovoda@bacsbokod.hu

 

Telephely: 6453 Bácsbokod Hunyadi János utca 25. (Meizl Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár)

Tel: 79/451-463

E-mail: muvhaz@bacsbokod.hu

Bankszámla: 51000022-10009536

Képviselő: Rácz Edit

 

Alaptevékenységi besorolás: 851020 Óvodai nevelés

Irányító/felügyeleti szerv: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Közvetlen jogelőd: Bácskai Általános Művelődési Központ

 

Dolgozók:

Rácz Edit Mária – intézményvezető (óvodavezető)

Símó Tiborné – intézményvezető-helyettes (óvónő)

Hamvas Laura – óvónő

Bittner Annamária – óvónő

Mayer Szonja – óvónő

Nagy Valéria – óvónő

Jázmin Csilla - óvónő

Aladicsné Bíró Anett - pedagógiai asszisztens

Bódainé Gaug Edit - dajka

Szabóné Füstös Anna Mária – dajka

Kővári Zoltánné – dajka

Szűcs Tiborné – dajka

 

Logopédiai ellátás: Frechné Sándorfi Aranka - logopédus

Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése: Szabadi Zita

BTMN-es ellátás: Scmidt Helga

 

Helyzetelemzés:

Csoportok száma: 4

A gyerekek létszáma: 78

 

Kiemelt feladatok:

Az óvoda kettős funkciót tölt be. Egyrészről biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, másrészről felkészíti a gyermeket az iskolai életre.

Valójában e két funkció nem választható el. Az óvodai nevelés egységes keretek között – óvodai foglalkozások keretében - valósul meg.

Cél és feladat: a 3-7 /esetenként 8/ éves gyerekek nevelése és sokoldalú fejlesztése.

 

 

 

 

 

 

 

Alapfunkción kívül felvállalt, kiemelt feladatok:

 • anyanyelvi nevelés, valamint német (igény esetén horvát) nemzetiségi nevelés;
 • népi és nemzetiségi hagyományaink ápolása;
 • környezetünk és az állatok védelmére nevelés;
 • egészséges életmódra nevelés /sport megszerettetése, Oviolimpia/;
 • fogmosás minden csoportban, gyümölcs-, zöldségnapok segítségével az egészséges táplálkozásra történő figyelemfelhívás;
 • a Helyi Óvodai Program eredményes alkalmazása;
 • a pedagógiai munka színvonalának szinten tartása, emelése;
 • továbbképzéseken való részvétel;
 • minőségbiztosítás az óvodai nevelő-oktató munkában;
 • tehetséggondozás, a gyengébb képességű gyerekek felzárkóztatása;
 • testi nevelés, az egészség megóvása mellett a lelki, mentálhigiénés gondozás;
 • közlekedési és a balesetvédelmi tudnivalók oktatása;
 • a kialakult játékfajták továbbfejlesztése, tartalmasabbá tétele, az ehhez szükséges hely, eszköz, nyugodt légkör biztosítása.

 


Az óvoda felújítása:

Pályázati forrásból, a KEOP-4.9.0/11 kiírás keretében komplex épületenergetikai korszerűsítés valósult meg a helyi óvodában.

A pályázat célja komplex épületenergetikai korszerűsítés megújuló energiaforrást alkalmazó berendezés kombinálásával.

 

A fejlesztés keretében az épület teljes homlokzatának hőszigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére, a helyi meleg víz igények részbeni kielégítésére napkollektoros rendszer kialakítására, a hőtermelői és hőleadói oldal korszerűsítésére, épületvillamossági vonatkozásban a meglévő, elavult fényforrások cseréjére, továbbá fotovoltaikus rendszer kialakítására is sor került.

 

A projekt legfontosabb adatai:

Projekt megnevezése: Komplex épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás felhasználás növeléssel kombinálva a Bácskai ÁMK Óvodájának Bácsbokodi Tagintézményében

A projekt azonosító jele: KEOP-4.9.0/11-2011-0144

A támogatás összege: 21 799 093 Ft

Kedvezményezett megnevezése: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

A projekt kezdetének és befejezésének időpontja: 2012.06.05 – 2012.10.28.

A projekt elsődleges célcsoportja az óvodába járó gyermekek, valamint az óvoda dolgozói. A projekt megvalósítási és az azt követő kötelező fenntartási időszakban a projekt közvetett célcsoportja a község valamennyi lakosa.

A projekt környezeti hatásterülete nemcsak az község területére terjed ki, hanem az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, a környezeti állapot megőrzését szolgálja.

A projekt egyszerre valósítja meg az Európai Unió, Magyarország, valamint a pályázó fenntartható fejlődés környezeti- és természetvédelmi céljait összehangolva a helyi gazdasági és társadalmi elvárásokkal.