Járási Hivatali hírek, tájékoztatókOMSZ toborzás
Létrehozva: 2018. 07. 10. 13:12:18 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre


tájékoztató
Létrehozva: 2017. 07. 21. 11:08:45 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

TÁJÉKOZTATÓ

Ingyenes közműcsatlakozás, olcsóbb és fogyasztóbarát ügyintézés

A Kormány a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások terheinek további mérséklése érdekében ingyenessé teszi a közműcsatlakozásokat, továbbá mérsékli vagy teljesen ingyenessé teszi az ide kapcsolódó eljárási díjakat és a korábbinál lényegesen gyorsabb munkára kényszeríti a közműveket.

A lakosság terheinek csökkentésével a korábbi támogatások mellé egy újabb jelentős segítséget adunk a családoknak az otthonteremtéséhez, legyen szó új ingatlan építéséről vagy a meglévő átalakításáról, valamint megszabadítjuk a kis és közepes vállalkozásokat egy hatalmas pénzügyi és bürokratikus tehertől, javítva ezzel is a hazai kkv szektor versenyképességét.

A 2017. évi LVII. törvény, valamint az ennek végrehajtását szolgáló 157/2017. Kormány rendelet rendelkezéseinek túlnyomó része 2017. július 1-jén lépett hatályba.

 

A főbb változások a következők:

1. Díjmentessé váltak a közmű-csatlakozások meghatározott fogyasztási mértékig

Díjmentessé vált

 • a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,
 • a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,
 • a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése.

Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház ellátásához, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség) energiaigényének kielégítéséhez elégségesek.

A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz, víz (ivóvíz- és szennyvíz) bekötésekre vonatkozik, a költségmentességet nem csupán a lakosság, hanem kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik. A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, hanem a közműhálózatra való későbbi rácsatlakozásnál is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy üzlethelyiség építésekor és átalakításakor is igénybe vehető. Nem szükséges felújítás sem a díjmentes bekötés igényléséhez. A fenti teljesítményig és vezetékméretig bármikor kérhető a bekötés.

A gáz és árambekötéseknél elengedésre kerül a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és a fogyasztásmérő díja. Ezen felül gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály. A villanyszektorban pedig az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen biztosít a következők szerint.

Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként

 • szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
 • földkábel esetén legfeljebb 50 méter

hosszúságú közcélú vezeték díjmentes.

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor

 • szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
 • földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a transzformátorállomás létesítése

díjmentes.

A víziközmű szektorban a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a kis- és középvállalkozásokra is kiterjed. Ezen felül ivóvíz és szennyvíz bekötéseknél mentessé vált az igénybejelentés elbírálása, tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra, annak felszerelése és a nyomáspróba.

 

2. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei

Ezentúl a különdíj mértékének megállapítása kizárólag a munkavégzésre ténylegesen ráfordított idő alapulvételével történhet, nincs átalánydíj, sem a munkához nem kapcsolódó egyéb költség.

 

3. Az elosztó társaságok mérlegelési jogköre és hatósági feladatai csökkennek

A hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szemléletet és hozzáállást erősíti a Kormány a közműcégek körében. 2017. július 1-jétől a fogyasztó jogorvoslattal fordulhat a műszaki-biztonsági hatósághoz, ha az elosztó elutasítja a közmű kiviteli tervét. Jogorvoslattal lehet élni továbbá akkor is, ha az elosztó elutasítja a terv szerint kivitelezett közmű átvételét.

 

4. A fenti jogorvoslati eljárások díjmentessé válnak

 

5. Radikálisan csökkennek a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézési határidők

Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz képest meghatározott időhöz kötöttük a közművek szolgáltatásait.

Így például:

A földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 8 napon belül köteles megtenni. Az igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A kivitelezés határideje maximálásra kerül 60 napban, erre eddig nem volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett 3 munkanapon belül lehet kiadni.

Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra az esetre, ha a benyújtott terv nem felel meg a követelményeknek vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, ezért a víziközmű-szolgáltató a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Erre ezután 5 napja lesz a szolgáltatónak. A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a szolgáltató ezután a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. napig köteles elvégezni, ezt korábban nem rendezte jogszabályi határidő.


Lakossági tájékoztató parlagfűvel kapcsolatban
Létrehozva: 2017. 06. 08. 08:46:06 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk a földhasználók és ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a Bácsalmási Járási Hivatal megkezdte a 2017. évi határszemle ellenőrzéseket, illetve 2017. 07. 01-jét követően megkezdi a parlagfűvel fertőzött területek felderítését.

A hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését, a határszemle keretében, valamint a parlagfűvel fertőzött területek felderítését a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya végzi. Az ellenőrzés helyszíni szemle keretében történik.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.)  a földhasználó számára termőföld-hasznosítási kötelezettséget,  engedélyezett más célú hasznosítás esetén az első igénybevételig ideiglenes hasznosítási kötelezettséget ír elő. Elsősorban a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését, illetve a művelési ágak természetbeni és az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott adatok egyezőségét ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjed a hasznosítatlan földrészletek felderítésére, az ingatlan-nyilvántartásban beruházási terület, valamint beruházási célterület művelési ágban nyilvántartott földrészleteken a mellékhasznosítás, illetve az ideiglenes hasznosítás kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, továbbá a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, belvízlevezető árkok, csatornák állapotának felmérésére.

A Tfvt. szerint a földhasználó köteles a termőföldet (szántó, szőlő, rét, legelő (gyep), nádas, gyümölcsös, kert, fásított terület) művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, illetve a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni, továbbá szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban hasznosított terület esetén a művelési ágnak megfelelő termelést folytatni.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

 Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs az érintett ingatlanra bejelentett földhasználó, a földhivatali osztály a haszonélvezővel, ennek hiányában a tulajdonossal szemben jár el.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont, valamint az 53. § (1) bekezdés d) pond dc) alpont rendelkezései szerint a hasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt, vagy föld jogellenes más célú hasznosítása miatt kiszabott földvédelmi bírságról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított öt évig a termőföld tulajdon szerzést, illetve haszonbérleti szerződést kizárja.

Ellenőrzési feladataink végzése során megállapítottuk, hogy az elmúlt évben a földhasználók nem minden esetben tettek eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek, ezáltal 2016. évben jelentős számú fertőzött terület beazonosítására került sor.

A 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében: "A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani." Vagyis a parlagfű fertőzöttség visszaszorítása a földhasználók, illetve földtulajdonosok kötelezettsége, akiknek területén parlagfű található, gondoskodniuk kell a gyommentesítésről.

A parlagfű-felderítésben az arra jogosult hatóságok, valamint a települési önkormányzatok jegyzői vesznek részt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a növényvédelmi bírság mértéke - a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától, valamint a fertőzés mértékétől függően - 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

Hivatalunk célja nem a bírság kiszabása, hanem a jogszabályokban foglaltak betartatása, az önkéntes jogkövető magatartás kialakítása, ezért felhívjuk a mezőgazdasági termelést folytató ügyfeleink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak kötelezettségeik teljesítéséről!

 

Bácsalmás, 2017. május 24.

Szommer Károly hivatalvezető nevében és megbízásából:

Kulesevics Jánosné osztályvezető


Lakossági tájékoztató őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban
Létrehozva: 2017. 06. 08. 08:45:01 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY

HASZNÁLAT JOGSZERŰSÉGÉNEK

 ELLENŐRZÉSÉRŐL

 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 42.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 436/2015 (XII. 28.) (a mezőgazdasági őstermelői igazolványról) Korm. rendeletben foglaltak szerint őstermelői igazolvány használat jogszerűségének ellenőrzésére kerül sor.

Az ellenőrzések célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a nem saját termelésű termékek kiszűrése, ezáltal a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása.

A Bácsalmás Járási Hivatal illetékességi területén (Bácsalmás, Bácsszőlős, Bácsbokod, Bácsborsód, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke és Tataháza) az ellenőrzéseket a hatáskörrel rendelkező Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztályának hatósági ellenőri igazolvánnyal, valamint megbízólevéllel rendelkező állami tisztviselői végzik.

A mezőgazdasági őstermelők ellenőrzésére előzetes kiértesítés nélkül kerül sor, működő piacokon, köztéri, illetve saját ingatlanon történő árusítóhelyeken.

A termelőnek „saját őstermelői tevékenységből származó termék” jelöléssel és az őstermelői igazolvány számának feltüntetésével kell ellátnia az értékesítésre szánt termékeit, vagy az árusítóhelyen jól látható helyen kell ilyen feliratú táblát elhelyeznie.

Az őstermelő csak a saját nevére kiállított érvényes őstermelői igazolvány birtokában értékesíthet.

Az ellenőrzés során a hatóság jogosult:

 • az igazolvány használatának jogszerűségét, valamint az Őstermelői Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát ellenőrizni,
 • a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt őstermelői termék származását ellenőrizni,
 • az ellenőrnek joga van a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni,
 • az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;
 • az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének a jogszabályban foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha az Őstermelői Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér,
 • az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő
  • őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,
 • egyéni vállalkozói tevékenységei között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,
  • által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
  • olyan terméket értékesít, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,
  • ha nem a saját őstermelői tevékenységéből származó terméket értékesít,
  • ha az őstermelői termékén, vagy az értékesítés helyszínén nem tünteti fel jól láthatóan az őstermelői igazolvány száma mellett az alábbi tájékoztatást: Saját őstermelői tevékenységből származó termék.

 

Felhívjuk a mezőgazdasági őstermelők figyelmét kötelezettségeik betartására, mivel helyszíni ellenőrzés során feltárt jogszabálysértés esetén a jogsértővel szemben a hatóságnak szankciót kell alkalmaznia!

 

Bácsalmás, 2017. május 3.

 

Szommer Károly

hivatalvezető

nevében és megbízásából

 

 

Kulesevics Jánosné

osztályvezetőArchívumok