KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekÁLLÁSBÖRZE BÁCSALMÁSON!
Létrehozva: 2019. 04. 18. 09:48:29 Létrehozta: admin Érvényes: 2019. 04. 28. 00:00:00

ÁLLÁSBÖRZE BÁCSALMÁSON!

Április 27-én (szombaton) számos környező vállalkozás bevonásával ÁLLÁSBÖRZE kerül megszervezésre Bácsalmáson.
Ingyenes buszjárat is biztosított, amely reggel 8 órakor indul a polgármesteri hivatal elől.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Üdvözlettel:

Kovács László

polgármester


Sikeres Sportpark pályázat
Létrehozva: 2019. 04. 08. 10:28:53 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Bácsbokodi Lakosok!

Településünk sikeresen pályázott a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban. Ennek keretében egy szabadtéri sportpark (Street Workout park) kerül kialakításra Bácsbokodon.


Legfontosabb jellemzői:

 • minimum 90 m2 alapterületű,
 • minimálisan 8 eszköz kerül rá telepítésre,
 • tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz-gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas.

 

Tisztelettel:

Kovács László

polgármester


Könyvtárátadó ünnepség
Létrehozva: 2019. 04. 08. 10:24:21 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Bácsbokodi Lakosok!

Önkormányzatunk a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár dolgozóival és a műsoron fellépő gyerekekkel együtt sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a 2019. április 12-ei KÖNYVTÁRÁTADÓ ÜNNEPSÉGRE.

Tisztelettel:

Kovács László

polgármester


Óvodai tájékoztató
Létrehozva: 2019. 03. 27. 07:46:30 Létrehozta: admin Érvényes: 2019. 04. 27. 00:00:00

 

Tájékoztató az óvodai felvételről az 2019-2020-as nevelési évre

  

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 11-én hozott határozata értelmében

 az  óvodakötelessé váló gyermekek beíratására a Bácsbokodi Óvodában

2019. 04. 24-26-ig  8.00 – 16.00 óráig lesz lehetőségük.

 

Beiratkozás helye:

 Bácsbokodi Általános Művelődési Központ

Bácsbokodi Óvoda

Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47.

 

 • Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC.  Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. .Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

 

Az óvodába a 2019-2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

 

 •  Az óvodai felvételről

 A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49.§. rendelkezik.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

 Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

 •  Adatlap óvodai beiratkozáshoz
 •  születési anyakönyvi kivonat,
 •  orvosi igazolás, a gyermeknél fennálló esetleges betegségekről
 •  a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya,
 •  Taj kártya,
 •  mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.
 •  egyéb kedvezményekre jogosító határozatok

(Amennyiben megoldható, ezeket fénymásolva is kérjük szépen!)

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

 • Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

 

A Felmentési kérelmeket (nyomtatvány beszerezhető az óvodában) az önkormányzat jegyzőjéhez, másolatát óvodavezetőhöz kell eljuttatni.

 

 • Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban (nyomtatvány beszerezhető az óvodában) értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2019. augusztus 15.

  

Tájékoztató a nevelési programról:

 Óvodánkban 4 csoportban (kis, kis-középső, középső- nagy, és nagy ) foglalkozunk a gyerekekkel. Intézményünkben 1 logopédus, 1 fejlesztő pedagógus, 1 hitoktató segíti munkánkat.

 Biztosítjuk a gyermekeink óvodai nevelését, ellátását, iskolai életmódra való felkészítését, valamint napközi otthonos jellegű ellátását napi többszöri étkeztetéssel, foglalkozási időn túli felügyelettel, pihentetéssel.

Óvodánkban, minden csoportban integráltan neveljük a sajátos neveli igényű gyermekeket és a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket is, a Szakértői Bizottság véleménye alapján.

Óvodánkban kétnyelvű nemzetiségi nevelés, oktatás folyik.

 Nevelési programunk fő célkitűzései:

 • Testileg, szellemileg, szociálisan egészségesen fejlett személyiségű, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő gyermekek nevelése.
 • A képességek fejlesztése az egyéni sajátosságok, az egyéni érési ütem és az egyéni szükségletek figyelembe vételével.
 • Az esélyegyenlőség és befogadás biztosítása az egyéni bánásmód érvényesülésével, a tehetség gondozásával, az elfogadással és az inkluzív nevelés érvényesítésével.
 • Környezetkultúra alakítása (természeti- és épített környezet megismertetése, megszerettetése, védelme).
 • A helyes viselkedéskultúra megalapozása, az erkölcsi értékek megismertetése, gyakoroltatása.
 • A beszédmegértés- és beszédkészség, valamint a szókincs fejlesztése, anyanyelvünk ápolása, a magyar népi kultúra hagyományainak megismertetése, igényes, gyermekeknek szóló zenei, irodalmi alkotásokon keresztül.
 • Baráti kapcsolatok alakítása az egyes gyermekek életkori és egyéni tulajdonságainak figyelemebe vételével, a játék, a mozgás, a zene és elsősorban a szeretet eszközeivel.
 • A német nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismertetése és elsajátítása a kulturális hagyományok átörökítésével, a kétnyelvű környezet biztosításával, a pozitív érzelmi viszony alakításával, a hagyományok ápolásával.

 Nevelőmunkánkat évek óta gazdag programokkal, eszközbeszerzéssel támogatja Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Oktatási Nevelési Alapítvány és a Bácskai Általános Iskola .

                                                                                    Rácz Edit sk.

                                                                                 Intézményvezető

 Archívumok