KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekVáltoztak a magánfőzés szabályai
Létrehozva: 2016. 01. 25. 10:42:21 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tájékoztatás a magánfőzés szabályainak változásáról

Tájékoztatom, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény módosította a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseit.

A főbb változások és az azt segítő intézkedések a NAV vonatkozásában az alábbiak szerint alakul:

Párlat adójegy bevezetésével kapcsolatos intézkedések

A párlat adójegy egy a magánfőző nevére kiállított, sorszámozott papír alapú, vagy elektronikus vámhatósági igazoló szelvény, ami 1 liter magánfőzött párlat után 700 forint jövedéki adó megfizetését, valamint ellenőrzéskor darabonként 1 liter párlat eredetét igazolja. Formailag, illetve felhasználását tekintve nem azonos a zárjeggyel, adójeggyel.

Párlat adójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére.

A párlat adójegy után fizetendő jövedéki adót (adójegyenként 700 forint) a 942 jelzésű NAV egyéb termékek jövedéki adója elnevezésű 10032000-01037313-00000000 számú bevételi számlára kell a magánfőzőnek befizetni. A magánfőzőnek a 2016. évi első igényléskor legalább 3500,- forintot kell megfizetnie (tárgyévben első alkalommal legalább 5 db adójegyet kell igényelni).

A befizetést teljesítő magánfőző későbbi azonosításának érdekében mind a készpénz-átutalási megbízás, mind az átutalás közlemény rovatában szükséges a magánfőző adóazonosító jelének feltüntetése.

Amennyiben a magánfőző a tárgyévben valamilyen okból nem állít elő párlatot, vagy a tervezettnél kevesebb párlatot állít elő és az igényelt és szabályszerűen átvett párlat adójegyet nem használja fel abban az esetben a megfizetett jövedéki adó nem igényelhető vissza.

Párlat adójegy igénylés benyújtásával és feldolgozásával kapcsolatos intézkedések

A párlat adójegy igénylést formanyomtatvány felhasználásával a magánfőző a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére kell benyújtani.

A Jöt. 64. § (6) bekezdésének módosítása kapcsán ezért egy új elektronikus nyomtatvány kerül bevezetésre „NAV_J27 – Magánfőzők párlat adójegy megrendelése” néven (továbbiakban: párlat adójegy megrendelő), amely elektronikusan és papír alapon egyaránt benyújtható (írásban, személyesen, postai úton, telefaxon, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül) a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóság részére.

A párlat adójegy megrendelő beszerezhető a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál papír alapon, továbbá – 2016. január 1-től – letölthető lesz a NAV internetes honlapjáról elektronikus, illetve pdf formátumban is (a megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságainál történő személyes átvételi lehetőség megteremtése érdekében kérem a párlat adójegy megrendelő megfelelő példányszámú nyomtatását).

Az Egységes Képviseleti Nyilvántartás 2016. január 1-jei bevezetését követően a magánszemélyek – ügyfélkapus jogosultságuk birtokában – előzetes vámhatósági regisztráció nélkül is be tudják nyújtani beadványaikat.

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, jogkövetkezmények

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő értékesítését- az önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőzött párlat jogsértő értékesítésén túl továbbra is a vámhatóság jogosult az eljárás lefolytatására amennyiben:

a)      a párlatot előállító természetes személy nem töltötte be a 18. életévét,

b)      a természetes személy nem minősül gyümölcstermesztőnek,

c)      a párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezés űrtartalma a 100 litert meghaladja.

Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket a desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre átadja az állami adó- és vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben jogerősen – a 2016. január 1-jén hatályos – Jöt. 116/C. § szerinti bírság kerül kiszabásra.

Párlat megsemmisítésére vonatkozó szabályok

Amennyiben az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiség korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy a magánfőző tett-e bejelentést a többletmennyiségről.

Abban az esetben, ha a magánfőző a bejelentést elmulasztotta, fel kell szólítani, hogy tegyen eleget a többletmennyiség megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének és az illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatósággal egyeztesse a többletként előállított párlat megsemmisítésének helyét, időpontját és módját.

Párlattal kapcsolatos egyéb szabályok

A magánfőzött párlat továbbra is kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék-adóraktár (italgyár, szeszfőzde) részére értékesíthető.

Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani. Ez a szabály vonatkozik az egy háztartáson belül élőkre is.

Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves 86 liter mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

2015. évben magánfőzésben előállított párlat utáni adózási szabályok

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőzőknek a 2015. évben magánfőzés keretében előállított párlat után 2016. január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót (1.000,- forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság részére. Az illetékes önkormányzat a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot.

Tájékoztatom továbbá, hogy a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés, probléma merülne fel, úgy az alábbi elérhetőségeken szívesen állunk az Önök, illetve a magánfőzők rendelkezésére:

-          NAV Bács-kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság 6000. Kecskemét, Kuruc krt. 14.
Telefon: 76/513-100; Fax; 76/513117; e-mail cím: bacsvpig@nav.gov.hu;
ügyfélfogadási rend: hétfőtől-péntekig: 8:00-12:00 óráig

-          NAV Bács-kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság Kiskőrösi Kirendeltségi Főosztály 6200. Kiskőrös, Kossuth L. u. 59. ; Telefon: 78/311-470; Fax; 78/414/070;
e-mail cím: bacsvpig.szt.kisk@nav.gov.hu;
ügyfélfogadási rend: hétfőtől-csütörtökig 7:30-16:00 pénteken: 7:30-13:30 óráig

-          NAV Bács-kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság Bajai Kirendeltségi Főosztály 6500. Baja, Csermák Mihály tér 15. ; Telefon: 79/423-753; Fax: 79/425-563;
e-mail cím: bacsvpig.szt.baja@nav.gov.hu;
ügyfélfogadási rend: hétfőtől-csütörtökig 7:30-16:00 pénteken: 7:30-13:30 óráig

 

                                                                                               Dr. Welchner Edit sk.

                                                                                                            jegyző


Meghívó képviselő-testületi ülésre
Létrehozva: 2016. 01. 20. 10:25:43 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom Önt

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. január 20-án (szerda) 17.00 órakor

tartandó rendes képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

 

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról

Napirend:

 1. Az SZMSZ módosításáról, valamint az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
 2. A kéményseprű-ipari tevékenységről szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos feladatok
 3. Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat és a Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 4. „Tehetséges fiatalok, hátrányos helyzetű tanulók támogatása” közalapítvány alapító okiratának módosítása
 5. A polgármester 2016. évi szabadság-felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
 6. A 2016. évi igazgatási szünet
 7. Bácsbokodi Idősek Klubjának szakmai beszámolója
 8. Egyebek

Zárt ülés:

 1. Lakáskérelmek
 2. Berger Ferenc kérelme
 3. Egyebek

 

Bácsbokod, 2016. január 15.

Kovács László

polgármester


Boldog Karácsonyt Kívánunk!
Létrehozva: 2015. 12. 15. 10:41:12 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

 Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete és dolgozói nevében

Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket,

Egészségben, Szeretetben és Sikerekben Gazdag

Új Évet Kívánunk!    

 

Dr. Welchner Edit

jegyző

Kovács László

polgármester


Intézményvezetői pályázat!
Létrehozva: 2015. 10. 30. 13:03:43 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Lakosság!

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet 

Bácsbokodi Idősek Klubja intézményvezetői munkakörének betöltésére!

 

A pályázati kiírás az alábbi linken olvasható: Pályázati kiírás

 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testületeArchívumok