KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekMeghívó Ünnepségre
Létrehozva: 2018. 03. 12. 18:12:12 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre


Tájékoztató az óvodai felvételről az 2018-2019-es nevelési évre
Létrehozva: 2018. 03. 12. 10:12:54 Létrehozta: admin Érvényes: 2018. 04. 14. 00:00:00

Tájékoztató az óvodai felvételről az 2018-2019-es nevelési évre

  

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy Bácsbokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-én hozott határozata értelmében

 az  óvodakötelessé váló gyermekek beíratása a Bácsbokodi Óvodában

2018. április 9-13-ig  8.00 – 16.00 óráig lesz.

 

Beiratkozás helye:

 Bácsbokodi Általános Művelődési Központ

                                                                  Óvoda

Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47.

 

 

Ÿ Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC.  Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.(Nkt. 8.§)

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. .Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.

 

Az óvodába a 2018-2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

 

 

Ÿ Az óvodai felvételről

 

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a Nemzeti Köznevelési törvény (Nkt.) 49.§ rendelkezik.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető az Nkt. 8. § (1) szerint.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik .

 

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

Ÿ Adatlap óvodai beiratkozáshoz(mindkét szülő aláírásával);

Ÿ születési anyakönyvi kivonat;

Ÿ orvosi igazolás, a gyermeknél fennálló esetleges betegségekről;

Ÿ a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya;

Ÿ Taj kártya;

Ÿ mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcímkártyája;

Ÿ egyéb kedvezményekre jogosító határozatok.

(Amennyiben megoldható, ezeket fénymásolva is kérjük szépen!)

 

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

 

 

Ÿ Felmentési lehetőségről

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az a beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

 

A Felmentési kérelmeket (nyomtatvány beszerezhető az óvodában) az önkormányzat jegyzőjének, másolatát óvodavezetőhöz kell eljuttatni.

 

Ÿ Külföldi tartózkodásról

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban (nyomtatvány beszerezhető az óvodában) értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2018.augusztus 15.

  

Tájékoztató az óvodai nevelésről:

A Bácsbokodi Óvodában, 4 csoportban (2 kicsi, középső, nagy) foglalkozunk a gyerekekkel. Intézményünkben 1 logopédus 2 fejlesztő pedagógus, 1 hitoktató segíti munkánkat.

 

 

Kiemelt feladatok:

A 2,5-3-6-7 (esetenként 8) éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

A  feltétel nélküli gyermekszeretet, a gyermeki jogok védelme, a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, empátia, tolerancia és következetesség érvényesítése az óvodai nevelésben.

Kiegyensúlyozott, életkoruknak megfelelő széles látókörrel, tapasztalatokkal rendelkező, önkifejezésre képes, kreatív gyermekek nevelése, akik az óvodás kor végére rendelkeznek a sikeres iskolakezdéshez szükséges képességekkel, készségekkel.

Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése:

  • az egészséges életmód alakítása;
  • az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
  • az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Nemzetiségi neveléssel a német nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismertetése, elsajátítása, a kulturális hagyományok átörökítése, pozitív érzelmi viszony kialakítása a német nyelv iránt.

A kiemelt figyelmet igénylők: kiemelten tehetséges, sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, BTMN-s gyermekek színvonalas, egyéni szükségleteiket figyelembe vevő nevelése, fejlesztése.

 

 

 

Nevelőmunkánkat évek óta gazdag programmal, eszközbeszerzéssel támogatja fenntartónk: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Oktatási Nevelési Alapítvány és az Iskola .                                                                                               

Bácsbokod, 2018. 03.08.

 

              Rácz Edit

            Intézményvezető


Felhívás
Létrehozva: 2018. 02. 23. 12:05:56 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

FELHÍVÁS

 

 

 

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34.§-a értelmében, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő 2018. április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

 

 

 

Bácsbokod, 2018. 02. 23.

 

 

                                                                                          Dr. Welchner Edit

                                                                                                      jegyző


Gyermekrajz pályázat
Létrehozva: 2018. 02. 06. 14:42:12 Létrehozta: admin Érvényes: 2018. 04. 28. 00:00:00

 

 Archívumok